Wednesday

رابطه

من معتقدم که آدم‌ها به هم جذب نمیشوند مگر اینکه نواقص اخلاقی‌ مشترکی داشته باشند. شاید ظاهر قضیه اینطور به نظر بیاید که علایق و ایده‌های مشترک دارند ولی‌ در واقع خلل‌ها و کمبود‌ها نقش بزرگتری در نزدیکی‌ ادامها ایجاد میکنند